Medievum článek pro Profit.cz

Chcete zlepšit týmovou komunikaci vašich zaměstnanců? Potřebujete přijít na kritický bod pracovních a interních záležitostí, nebo jen uspořádat zábavnou aktivitu pro zaměstnance či partnery vaší firmy, aby si odpočinuli od každodenního stresu? Nabízí se několik možností.

V oblasti event managementu (pořádání firemních akcí – eventů) rozlišujeme několik typů akcí, které se konají při různých příležitostech, jsou určeny pro jinou cílovou skupinu a plní různé cíle a očekávání. Není bohužel výjimkou, že zadavatelé těchto akcí mají tendenci házet všechny akce do jednoho pytle a označovat je jednotně za teambuilding. Je tak trochu na nás, pořádajících agenturách, vnést do této problematiky řád.

Postavme si znalosti o týmovém rozvoji od základů. Co je tedy teambuilding? V doslovném anglicko-českém překladu se jedná o budování týmu – ´team´ (tým) a ´building´ (stavět, budovat). V praxi se tak označují programy, které se přímo zabývají podporou, rozvojem a budováním pracovních týmů. Při stavění týmu se tedy uskutečňují aktivity, které jej dotváří, stmelují a rozvíjí a zlepšují týmovou spolupráci. Formou zážitkového vzdělávání, tedy učení se z důsledků vlastního jednání, účastníci hledají netradiční nebo alternativní řešení a společně překonávají úkoly a výzvy. Rozvíjejí tak svůj výkonnostní a tvůrčí potenciál. Znamená to, že se během těchto akcí aktérům připomínají hodnoty a principy a rozvíjí se předpoklady a kvality, které jsou pro efektivní týmovou práci klíčové. Skrze jednotlivé aktivity se členové lépe a intenzivněji poznávají, učí se spolu „komunikovat“, vzájemně se podporovat, zvládat nestandardní a vypjaté situace a hledat společně optimální řešení. Tato zkušenost je dobře přenosná na pracovní prostředí a dlouhodobě pozitivně ovlivňuje týmovou spolupráci. V důsledku tohoto zážitku tak dochází nejen k prohlubování vzájemné důvěry, otevřenějším vztahům na pracovišti, ale právě i k efektivnější součinnosti.

Důvodů, proč klient teambuilding pořádá, je více. Jedním z nich je konkrétní pracovní problém jako např. neefektivní komunikace, nekompetentní leader či špatně nastavená dělba práce. Cílem takového programu je pak poukázat na možné kritické body, odhalit důvody nevyhovujícího stavu a vzájemnou správnou kooperací jednotlivých členů a uvědomění si vlastních chyb a nedokonalostí tak získat výchozí situaci a odrazový můstek pro nalezení nových řešení. Jednoduše řečeno, je to prostředek, jak se na situaci podívat s nadhledem a na základě výstupů z teambuildingu se rozhodnout o dalším postupu. Je zřejmé, že taková akce je součástí dlouhodobějšího procesu, na kterém se zpravidla podílí nejen personální oddělení, ale i širší vedení podniku.

Jednotlivé aktivity je možné sestavit právě tak, aby se skrze ně daná problematika ukázala v jasnějších barvách. Kritickým faktorem úspěchu je však otevřenost zadavatele a jeho ochota spolupracovat. Na druhé straně pořadatel zase musí umět klientovi naslouchat, aby mohl navrhnout optimální řešení teambuildingu. To platí obecně při plánování jakéhokoliv eventu.

Dalším důvodem jsou změny, na které firmy a společnosti mohou během svého fungování běžně narazit a je důležité na ně pružně zareagovat i v rámci interního chodu. „V tomto případě se leckdy skutečně může jednat doslova o budování nového týmu při příležitosti otevření nové divize, restrukturalizace a podobně. Zde nastupuje prostor pro invenční a kreativní nápady produkční agentury, aby klientovi navrhla takový teambuilding, který mu bude přínosem.“ zamýšlí se Adéla Prokopová z produkční a cestovní agentury Medievum, která se týmovými aktivitami zabývá. Teambuilding se rovněž koná na podporu časově omezeného projektu, kdy je vhodné, aby se jednotliví účastníci lépe poznali. To samé platí v případě, kdy do týmu přichází noví kolegové.

Součástí úspěšného teambuildingu je i rozbor a vyhodnocení akce. Záleží na zadání klienta, proč vlastně tuto akci pořádá a co od ní očekává, zda se jedná spíše o podporu týmového ducha, či je program součástí širší strukturální změny. Právě otevřená debata mezi účastníky, rozbor nestandardních situací a také konkrétního chování účastníků a vyjádření se k tomu, jak tyto situace zvládali, jsou cenným nástrojem pro další rozvoj týmu. Takový výstup z akce může být velmi přínosný a posunout tým dopředu. Předpokladem pro jeho analytickou správnost je však také člověk oplývající potřebnými kompetencemi a znalostmi.

Vedle teambuildingu se často pořádají tzv. teamspirit akce, a právě ty jsou s prvně zmíněným často zaměňovány. Teamspirit označuje doslova programy na podporu týmového ducha, z anglického jazyka ´team´ (tým) a ´spirit´ (duše). Na rozdíl od teambuildingových akcí, tyto jsou jednorázové, trvají kratší dobu (zpravidla max. 1 den) a postrádají analytickou část. Nejedná se o řešení konkrétního problému, nýbrž o stmelování kolektivu, a to nejen pracovního týmu. Program je vhodný i pro obchodní partnery jako určitá forma motivace a poděkování za dosavadní spolupráci. Cílem je zpravidla upevnit mezilidské vazby, uvolnit se a vzájemně se poznat i v mimopracovním prostředí. Podstatně více se zaměřuje na aktivní relaxaci a zábavu, která svou nenucenou a nestresovou atmosférou může a také se tak často děje, tým stmelovat, rozvíjet a vytříbit stávající vztahy. Jedná se však zpravidla o vedlejší „produkt” eventu, zcela určitě vítaný. Samotný teamspirit však není zaměřen na analytickou práci s týmem, většinou neprobíhají žádná závěrečná hodnocení účastníků. Možná právě proto patří tyto akce mezi oblíbenější. Zaměstnanci oceňují uvolněnější atmosféru, nemusí se podvědomě obávat „nepříjemných” důsledků, které s sebou mohou přinášet teambuildingové akce a jejich otevřené rozbory.

Do této kategorie zařazujeme nejčastěji různé „bojovky“ pro dospělé, sportovní aktivity, týmové hry a cesty za dobrodružstvím, v kterých si dospělí prostě jen tak hrají, aniž by to byl prostředek pro jakékoliv hlubší zkoumání a osobní analýzy.

Pro výběr správného eventu pro vaše zaměstnance nebo partnery se nebojte oslovit profesionály v tomto oboru. Poradí vám, co je v jakou chvíli vhodné pořádat tak, aby se splnila vaše očekávání a účastníci odjížděli z akce spokojení a plni pozitivních dojmů. Aby však vaše představy byly maximálně naplněny, je důležité hned v počáteční fázi správně vymezit oboustranné cíle a představy. Definování základních kritérií patří mezi klíčové aspekty pro volbu vhodného typu eventu a následnou úspěšnou realizaci. Leckdy ani sám klient doopravdy zcela neví, s jakými problémy se jeho pracovní tým potýká, co je nutné zlepšit, či jak své zaměstnance motivovat. Skrze správně vedenou komunikaci s klientem však můžeme nabídnout správný produkt.

Ať už vaše firma pořádá teambuilding nebo teamspirit a akce proběhne dle očekávání, můžete si být jisti, že se společné zážitky stanou po nějakou dobu častým tématem rozhovorů mezi jednotlivými účastníky. Společně sdílená zkušenost je pro mnohé natolik intenzivní, že ze získané energie čerpají ještě dlouho po skončení akce.